Projekts “Aiz apvāršņa” 2013.EEZ/PP/1/MEC/099

aaaa

Projekta vispārējais mērķis ir „Uzlabot dzīves kvalitāti maznodrošināto ģimeņu bērniem un ģimenēm lauku reģionos, kā arī sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošiem cilvēkiem, paplašinot šo iedzīvotāju grupu redzesloku, izglītības iespējas, kā arī iesaistot viņus teritorijas attīstības plānošanas procesos.”

Projekta tiešie mērķi ir:

 • Kvalitatīvi uzlabot lauku reģionu maznodrošināto ģimeņu bērnu brīvā laika pavadīšanas un interešu izglītības iespējas.
 • Paplašināt šo mērķa grupu redzesloku, iesaistīt brīvprātīgajā darbā un sabiedriskajās aktivitātēs;
 • Integrēt maznodrošināto ģimeņu bērnu un jauniešu ierosinājumus teritorijas attīstības plānošanas procesos – konkrēti LP „Sēlija” integrētās lauku attīstības stratēģijas 2014. – 2020. gadam izstrādē – tādējādi nodrošinot gan pilsoniskās aktivitātes paaugstināšanos, gan minētā dokumenta pilnvērtīgu izstrādi;
 • Mazināt sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo iedzīvotāju sociālo atstumtību, organizējot pasākumus šajās iestādēs un apzinot to iemītnieku viedokli par teritorijas attīstības pamatnostādnēm.
 • Nodrošināt ilgtspējīgu bērnu un jauniešu viedokļa integrāciju teritorijas attīstības plānošanas procesos, izveidojot un izplatot vizuālo un informatīvo metodisko materiālu „Aiz apvāršņa”.

Projekta izvirzītie mērķi un plānotās aktivitātes dod tiešu ieguldījumu apakšprogrammas mērķa „Veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā” sasniegšanā, jo tā ietvaros ir paredzētas konkrētas darbības sociāli mazaizsargāto sabiedrības grupu labklājības līmeņa paaugstināšanā, tiešas līdzdalības nodrošināšanā gan š ai procesā, gan teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Projekts tiek īstenots apakšprogrammas 1. atbalsta jomā, īstenojot sociālā sektora aktivitātes, kas veicina labklājības pieaugumu, īstenojot NVO sektora aktīvas un ilgtspējīgas darbības sociālās nevienlīdzības mazināšanā, kā arī veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto sabiedrības grupu integrāciju sabiedrībā.

Projekta īstenošana pozitīvi ietekmēs šādus apakšprogrammas rezultāta rādītājus:

 1. Inovatīvo sociālo pakalpojumu un pasākumu skaits, kuri pieejami sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, palielinājies par divām vienībām;
 2. Inovatīvo sociālo pakalpojumu un pasākumu skaits, kuri pieejami sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem, jauniešiem un ģimenēm ar bērniem, palielinājies par 1 vienību.

Un šādus iznākuma rādītājus:

1.Personu skaits, kurām nodrošināta inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu pieejamība, palielinājies par 185 vienībām;

2.Bērnu, jauniešu un ģimeņu ar bērniem skaits, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam un kuriem nodrošināta inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu pieejamība, palielinājies par 125 vienībām.

Project “Beyond the Skyline“2013.EEZ/PP/1/MEC/099   SUMMARY

The general task of the project is: “To improve the quality of life to the low income families and families living in rural areas, as well as to the people living in social care institutions by means of widening their outlook and educational possibilities and through involving them in the process of territory planning.”

The direct tasks of the project are:

 • To ensure a qualitative improvement to the existing possibilities of spending free time and receiving interest education the children coming from low income families living in rural areas have.
 • To widen the world outlook of the people of these target groups, to involve them in voluntary work and social activities.
 • To integrate the proposals of the children and youngsters coming from low income families into the process of territory planning – namely, into the development of the integrated rural strategy 2014-2020 of the “Rural Partnership Selija” – thus ensuring both a considerable promotion of the civic activity and a full value to the development of the above mentioned document.
 • To diminish the feeling of social rejection the people living in social care institutions experience by holding activities in these institutions and gathering information about their basic viewpoints on territorial planning.
 • To ensure sustainable integration of the children`s and youngsters` viewpoint into the process of developing a territorial strategy by means of creating and disseminating visual and methodical info material “Beyond the Skyline”.

The direct target groups of the project:

Children coming from low income families living in rural areas;

Low income families living in rural areas;

People living in social care institutions, including people with disabilities.

The main project activities:

 • A set of activities “Values”
 • A set of creative summer workshops “Look Ahead!”
 • A set of activities “Beyond the Skyline”
 • Experience exchange and cognitive trips
 • Creation of an active relaxation track
 • Creation of a travelling exhibition and its presentation in self-governments and social care institutions
 • Summing up and dissemination of the methodical material “Beyond the Skyline”.