Pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana

Jūnija nogalē ir pabeigta projekta “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” ieviešana un sasniegti plānotie rezultāti. 20. jūnijā ir sagatavoti un Krustpils novada būvvaldē ir iesniegti dokumenti par būves gatavību ekspluatācijai.  Projekta mērķis bija atjaunot Mīlestības taku veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai no Viesītes Mazā ezeriņa līdz putnu vērošanas vietai – Draudzības kalniņam.

Projekts Nr. 16-05-AL24-A019.2202-000001, tika realizēts atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 27405.19 EUR (tai skaitā būvniecības izmaksas 26774.90 EUR, pamatlīdzekļu iegādes izmaksas 180.29 EUR un vispārējās izmaksas 450.00 EUR).

Šis projekts ir daļa no lielāka projekta, kurš ir sadalīts  4 kārtās. Pašvaldība ir realizējusi 1. kārtu, labiekārtojot taku gar Mīlestības saliņu un izbūvējot tiltiņu. Otrā kārta tiks īstenota Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Interreg projekta ietvaros, kur paredzēts izveidot taku no koka pāļiem, no tiltiņa līdz Draudzības kalniņam, labiekārtojot atpūtas un putnu vērošanas vietu. Projektā “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai” īstenota  3. kārta – atpūtas vietas izveidošana pie Mazā ezeriņa, informatīva planšete, soliņi, atkritumu urna un žoga uzstādīšana, koka kāpņu un takas no koka pāļiem izveidošana līdz Draudzības kalniņam no pilsētas puses. Ceturto kārtu – gājēju celiņa atjaunošanu no Mazā ezeriņa līdz pilsētas centram pašvaldība plāno realizēt izmantojot budžeta līdzekļus.

Būvdarbu uzraudzību veica “La Konsultants” būvuzraugs Līga Koržeņevska, būvdarbus veica SIA “Legāts”. No pašvaldības puses projekta tehniskā vadītāja pienākumus veica būvinženieris Gatis Puzāns.

Vairāk informācijas par Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

  • Projekta vadītāja
  • Laura Zvirbule