Pabeigta Aknīstes luterāņu baznīcas fasādes atjaunošana

Aknīstes evaņģēliski luteriskā draudze īstenojusi LEADER programmas projektu Nr. 17-05-AL24-A019.2204-000001 “Aknīstes luterāņu baznīcas fasādes atjaunošana vietas identitātes saglabāšanai”, kurš 2017.gadā tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” biedrības „Lauku partnerība Sēlija” izsludinātajā projektu konkursā.    

Projekta pamatmērķis – Aknīstes luterāņu baznīcas Dzirnavu ielā 18, Aknīstē fasādes vienkāršota atjaunošana vietas identitātes, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un attīstībai,   kultūras pasākumu infrastruktūras un piedāvājuma uzlabošana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā. Projektā plānotās  galvenās aktivitātes – baznīcas jumta seguma nomaiņas būvdarbi, informatīvā stenda pasūtīšana, uzstādīšana.

Projekta kopējās izmaksas –  EUR 30 888,28, no tām attiecināmās izmaksas ir EUR 28920,08, bet publiskais – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai – finansējums ir EUR 26 028,07. Saņemts arī pašvaldības līdzfinansējums projekta īstenošanai – EUR 4 100, tai skaitā informatīvā stenda izgatavošanai. Būvdarbu gaitā atklāto būves bojājumu novēršanai daļu materiālu ziedojuši arī draudzes locekļi. Būvprojektu draudze pasūtījusi iepriekš par saviem līdzekļiem.

Draudze pateicas būvdarbu veicējam  SIA „JuN”,  būvuzraugam Astrīdai Dutkevičai par ieinteresētību, palīdzību, kvalitatīvo darbu projekta īstenošanā.   

Projekta vadītāja Silvija Jaujeniece.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm