Nolikums

Lauku partnerība Sēlija

izsludina jaunrades konkursu

„Vedējs 2015”

Konkursa nolikums

Biedrība „Lauku partnerība Sēlija” lauku cilvēkus rosina pašiem darboties savas dzīves vides uzlabošanas labā, būt atvērtiem labiem darbiem savā ciemā un pagastā. Lai to veiktu, ir vajadzīgs kāds, „kas spēj un vēlas vest citus, vest prom no pelēcības, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos – gan fizisku, gan garīgu.” (A. Žindiga, apraksta autore). Jau devīto gadu lauku partnerība rīko radošo darbu konkursu „Vedējs”, lai mēs apzinātu šādus cilvēkus mums līdzās un par viņu labajiem darbiem pastāstītu citiem.

Pagājušajā gadā saņēmām 16 autoru darbus par Vedēja nosaukuma cienīgiem lauku cilvēkiem – par lauku uzņēmēju konsultanti, kas citiem uzliek laimes putnu uz pleca, inteliģentu cilvēku, kas bagāts ne tikai ar vetārsta, bet arī ar citām interesēm, vairākiem biedrību darba rosinātājiem pagastos, sporta dzīves organizētāju, kas līdzcilvēkus saista gan ar savu darbīgumu, gan attieksmi, gan vienkāršību un entuziasmu, par seniori, kas visu veic ar labestības un darbīguma starojumu.

        Par šādiem pozitīvi domājošiem radošiem cilvēkiem aicinām rakstīt arī šogad.

        Kopš 2011.gada par tradīciju kļuvusi noslēguma pasākuma rīkošana iepriekšējā gada konkursa laureāta pagastā, viņa darbības vietā. Lai suminātu savus Vedējus, šogad konkursa aprakstu varoņi un to autori, pagastu un novadu pārstāvji pulcēsies kādā īpašā Viesītes novada vietā, jo tur dzīvo titula „VEDĒJS 2014” ieguvēja Jēkabpils novada projektu speciāliste GUNTA DIMITRIJEVA.

Tas, vai lauki arī šodien ir vide, kur vērts dzīvot, ir atkarīgs no mums pašiem – cik mūsos ir vedējiem un to atbalstītājiem raksturīgo īpašību, vai protam pateikt labu vārdu tiem, kas domā un darbojas plašāk.

Mērķi:

  1. Radīt iespēju plašākai sabiedrībai uzzināt par ļaudīm, kam piemīt dzīves

gudrība, uzturot darbīgu vidi lauku partnerības Sēlija teritorijā.

  1. Rosināt pagastu iedzīvotāju iniciatīvu un jaunrades spējas.
  2. Veidot pozitīvas darbības piemēru datu bāzi par vedējiem laukos.

Dalībnieki:

                 Ikviens Aknīstes, Jēkabpils, Krustpils, Salas un Viesītes novada

                 iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma.

Darbu saturs, apjoms, noformējums:

Konkursa dalībnieki izvēlas vienu sava pagasta, novada vai lauku partnerības teritorijā dzīvojošu  cilvēku, kurš sabiedrības labā dara ko tādu, kas neietilpst šī cilvēka tiešajos darba pienākumos, un veido par viņu literāru jaunrades darbu (tēlojumu, eseju, miniatūru, aprakstu).

Sacerējumā jāsniedz konkrēta informācija par raksta varoni: vārds, uzvārds, dzīves un darba vieta, sasniegumi, dzīves gudrība, brīvā laika nodarbošanās, ģimene, u.c.

Kāpēc šim cilvēkam piedien nosaukums „vedējs” – kā viņš spēj vest citus, vest prom no pelēcības, neapmierinātības, vest uz aktīvu darbošanos?

Raksta autoram tēlaini jāapraksta 3-4 epizodes, kas vislabāk raksturo šī vedēja nozīmību sava pagasta dzīvē. Rakstā var iekļaut intervijas, dažādu cilvēku izteikumus, kas raksturo apraksta varoni. Vēlams norādīt, kas, kad un kādā situācijā to teicis.

Ļoti vēlams pievienot 1-3 fotogrāfijas ar anotācijām (aprakstot, kas fotogrāfijā redzams – vieta, laiks, cilvēku vārdi, uzvārdi, kur redzams apraksta varonis, fotogrāfijas autors).

Vēlams darbu rakstīt ar datoru un atsūtīt pa e-pastu vai ierakstītu CD. Aprakstam jāizvēlas parastais šrifts ( Times New Roman), burtu lielums 12. Aprakstam (esejai) nevajadzētu pārsniegt 2-3 lappušu apjomu. Ja raksta autoram nav pieejams dators, var iesniegt arī ar roku rakstītu darbu.

Norādīt:

  • darba iesūtītāja adresi un kontakttelefonu un e-pasta adresi;
  • apraksta varoņa adresi, kontakttelefonu un e-pasta adresi.

Iesniegšanas laiks: līdz 2015.gada 1.jūlijam.

Kam iesniegt: Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” valdes priekšsēdētājai

                                           Skaidrītei Medveckai

                        Adrese: Skolas 16a, Aknīste, LV-5208

                        e-pasta adrese: sk_medvecka@inbox.lv

Darbus vērtēs:

                Biedrības „Lauku partnerība Sēlija” apstiprināta komisija atbilstoši

                izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem

Apbalvošana:

               Labāko radošo darbu autori iegūs naudas prēmijas. Visi konkursa dalībnieki tiks uzaicināti uz noslēguma pasākumu un saņems piemiņas suvenīrus. Darbi, kas atbildīs konkursa mērķiem, tiks izmantoti publikācijām rajona masu informācijas līdzekļos.

Telefons sīkākai informācijai: 652-36604 vai 26590352

________________________________________________________________________________

Vedējs 2014